Skip to main content

Wat doen wij om jouw privacy te waarborgen?

Deze verklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door Stolwijk Kennisnetwerk. Stolwijk KeldermanStolwijk PhilipsenVitacon LuteijnTLA AdviesStolwijk vanWijk, Stolwijk PietersBerg en Stolwijk Publiek Advies vormen samen Stolwijk Kennisnetwerk. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op verschillende gebieden. Bekijk hiervoor het privacy statement van elke entiteit.

Algemeen

Stolwijk Kennisnetwerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stolwijk Kennisnetwerk
Terborgseweg 25b
7001 GM DOETINCHEM
0314 369111
info@stolwijkkennisnetwerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stolwijk Kennisnetwerk verwerkt jouw persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de soort dienstverlening verwerken:

 • Voorletter(s)
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Titulatuur
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling
 • Functie
 • Datum indiensttreding
 • Polisnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Lidmaatschapsnummer RB of NB
 • Factuurbedrag
 • KvK nummer
 • BTW nummer

 Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Stolwijk Kennisnetwerk kan afhankelijk van de soort dienstverlening de volgende gevoelige of bijzondere persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Salarisgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Schulden
 • Lasten
 • Bezittingen
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheidsgegevens
 • Wel of niet ziek
 • BSN
 • Kopie ID-bewijs

Op grond van de Wwft kunnen wij verplicht zijn onze klanten en de UBO te identificeren en te verifiëren. Om die reden vragen wij dan van je om een kopie van je ID-bewijs. Omdat er geen verplichting bestaat om hierbij het BSN vast te leggen maken wij dit nummer zwart. Ook in alle andere gevallen verwerken wij je BSN alleen indien hiervoor een noodzaak bestaat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stolwijk Kennisnetwerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.
 • Nieuwe klanten of de UBO te kunnen identificeren en verifiëren
 • De overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de accountantscontrole van de jaarrekening, het opstellen van een samenstellingsverklaring, het geven van advies over overnames of fusies en het geven van fiscale adviezen over bijvoorbeeld echtscheiding, pensioen, bedrijfsoverdracht familieconcern/estate planning en aan personen die in het ene land werken en die in een ander land belastingaangifte moeten doen
 • De factuur te kunnen verzenden of incasseren
 • Klachten te kunnen afhandelen
 • Kennissessies te organiseren en PE punten te kunnen toekennen
 • Nieuwsbrieven te verzenden

De grondslag voor deze verwerking is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. In het geval van een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een kennissessie is de grondslag het gerechtvaardigd belang van Stolwijk Kennisnetwerk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stolwijk Kennisnetwerk deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Stolwijk Kennisnetwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Stolwijk Kennisnetwerk je persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Stolwijk Kennisnetwerk slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stolwijk Kennisnetwerk maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Recht op inzage en afschrift

Je hebt het recht op inzage van de op jouw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heb je het recht hiervan een afschrift te ontvangen.

Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Stolwijk Kennisnetwerk worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. Je dient je vooraf te legitimeren.

Indien gegevens van een derde zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie of verwijdering

Je hebt het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van je gegevens.

Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening word je schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is word je uitgenodigd voor een gesprek.

Een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien je de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd

Social media van sollicitanten

Voorafgaand aan je sollicitatiegesprek, bekijken wij op jouw profielen op de diverse social mediakanalen waarop jij aanwezig bent. Dit doen wij omdat we graag meer over jou willen ontdekken en het gesprek goed willen voorbereiden.

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stolwijk Kennisnetwerk en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stolwijk Kennisnetwerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stolwijk Kennisnetwerk neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@stolwijkkennisnetwerk.nl.

Klachten

Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kun je je tot ons wenden. Wij zullen de klacht afhandelen volgens onze klachtenregeling. Je kunt eveneens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Stolwijk Kennisnetwerk kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Je kunt zien wanneer deze voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepost. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

14 december 2023